Regulamin

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy AGMET prowadzony jest przez firmę:

  AGMET Mateusz Gierczyk
  ul. Zatorska 36
  51-215 Wrocław
  NIP 8951877876

 2. Regulamin Sklepu Internetowego AGMET (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.agmet.cc.pl/
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego AGMET oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  Sklep internetowy AGMET (zwany dalej Sklepem Internetowym) – prowadzony przez AGMET Mateusz Gierczyk sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową  https://sklep.agmet.cc.pl/
  Sprzedawca: Mateusz Gierczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGMET Mateusz Gierczyk, z siedzibą we Wrocławiu 51-215, ul. Zatorska 36, NIP 8951877876, REGON: 362458804, telefon 71-34-55-310, e-mail gierczyk@agmet.com.pl
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
  Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
  Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  Formularz Zgłoszeniowy – formularz znajdujący się pod adresem https://sklep.agmet.cc.pl/logowanie?back=my-account, umożliwiający założenia Konta.
  Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym zachowane są dane teleadresowe Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta.
  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
  Produkty – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  Umowa: umowa sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin określa w szczególności zasady:
 • składania Zamówień na Produkty oraz zawierania Umów,
 • dostarczania Produktów, 
 • uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, 
 • anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy,
 • składania i rozpatrywania reklamacji,
 • dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu Internetowego.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu Internetowego,
 • korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego  w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

II.    PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW

 1. Umowy są zawierane w języku polskim, wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu oraz złożonego przez Klienta Zamówienia.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z punktem VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy jako gość).
 3. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego. 
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji (zakupy jako gość);
 • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia; 
 • jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT należy wpisać dane do faktury (jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia);
 • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu);
 • zaakceptować treść Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo”;
 • wybrać metodę płatności;
 • potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam Zamówienie”.

Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w koszyku.  Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu, które posłużą do potwierdzenia Zamówienia. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący adres poczty elektronicznej lub numer telefonu) nie będą rozpatrywane.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Zamówień wzbudzających wątpliwości do czasu ich wyjaśnienia. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem “Potwierdzam Zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Zamówienia. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam Zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny oraz kosztów dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Zamówionego Produktu.  Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Koncie Klienta lub podczas procesu składania Zamówienia dla zakupów bez rejestracji (zakupy jako gość) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Zawarcie wiążącej Umowy następuje wraz z otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

 • co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
 • co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
 • co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
 • ma co najmniej trzy Zamówienia oczekujące na odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy lub we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Klient uprawniony jest w tej sytuacji do anulowania całości lub części Zamówienia. Sprzedawca, za zgodą Klienta, może dokonać podziału Zamówienia i wyznaczyć nowy terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Produkty zostaną wysłane w kilku odrębnych przesyłkach, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka przesyłek). W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 13, lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania Zamówienia.  W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 13-14, jeśli zapłata za Zamówienie została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży Produkty pozostają własnością Sprzedawcy. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na zakupione Produkty. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy lub dane adresowe osoby fizycznej. Klient akceptując Regulamin zgadza się na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

III.    INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Oferta przedstawiona na stronie https://sklep.agmet.cc.pl/ nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 • podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT;
 • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  Informacja o cenie zakupu Produktu podawana na stronie Sklepu  Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania na adres poczty elektronicznej przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

IV.    DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Produkty dostarczane są odpłatnie (z wyjątkiem określonym w ust. 11) na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 
 3. Szacowany termin dostawy Produktów określony jest w podsumowaniu Zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Potwierdzam Zamówienie”. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Zamówione Produkty zostaną wysłane po opłaceniu pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie wybrano opcji „Płatność za pobraniem”.
 5. Sprzedawca przewiduje następujące metody dostawy:
 • Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, tj. ul. Zatorska 36, Wrocław – po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności Produktu oraz terminu odbioru,
 • Poczta Polska,
 • Kurier DPD.

Paczki są nadawane w ciągu 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Zwykle nadanie następuje tego samego dnia, którego została potwierdzona płatność. Sprzedawca zobowiązuję się do informowania Zamawiającego o ewentualnych opóźnieniach. Opłaty za wysyłkę są zróżnicowane w zależności od sposobu płatności za Produkty oraz wagi paczki.  Aby uniknąć powielania kosztów dostawy wskazanym jest zebranie kilku Produktów w jednym Zamówieniu (Sprzedawca nie może łączyć osobnych Zamówień, w takiej sytuacji koszty wysyłki są doliczane do każdego Zamówienia osobno).  Wysyłane paczki są zabezpieczone przed uszkodzeniem i ubezpieczone na pełną kwotę swojej wartości. Cennik wysyłki paczki:
Kurier DPD – Paczki do 30kg:

 • płatność przelewem na konto (przedpłata) – 24,6 zł brutto 
 • płatność przy odbiorze (pobranie) – 30,75 zł brutto

  Poczta Polska – Paczki do 10kg:

 • płatność przelewem na konto (przedpłata) – 13,53 zł brutto 
 • płatność przy odbiorze (pobranie) – 19,68 zł brutto

Zamówienia opiewające na kwotę powyżej 500 zł dostarczane są na terenie Wrocławia oraz na obszarze 10 km od siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. W przypadku gdy zamówione Produkty znacznie przekraczają gabaryty lub ciężar standardowej paczki Sprzedawca zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów przesyłki.  W razie stwierdzenia przy odbiorze paczki uszkodzenia przesyłki, zaleca się aby Klient sporządził w obecności dostawcy protokół szkody. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V.    METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:
 • przelewem,
 • za pobraniem (przy odbiorze) – za dodatkową opłatą wynoszącą 6,15 zł.

W przypadku każdego Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.  W przypadku wybrania płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.  W przypadku wybrania płatności za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.  W przypadku Zamówień opiewających sumarycznie na kwoty pobrania wyższe niż 1.500 zł Sprzedawca może wymagać od Zamawiającego przedpłaty na konto zaliczki (w kwocie nie wyższej niż 10% wartości zamawianego Produktu).  Płatności przy odbiorze są możliwe do maksymalnej wartości 10.000 zł.  Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

VI.    REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym umożliwia zarządzanie Zamówieniami oraz danymi osobowymi.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. 
 3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://sklep.agmet.cc.pl/logowanie?back=my-account, w którym należy podać swoje imię i nazwisko (nazwę firmy), dokładny adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, hasło oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”
 4. Rejestracja Konta wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. 
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 6. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres gierczyk@agmet.com.pl z prośbą o usunięcie Konta lub pisemnie na adres Agmet Mateusz Gierczyk, z siedzibą we Wrocławiu 51-215, ul. Zatorska 36.

VII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionych Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zakupionych Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres Sprzedawcy, tj. Agmet Mateusz Gierczyk, ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław. 
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, dołączonego do Produktów. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 
 5. Klient może wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej: gierczyk@agmet.com.pl. W tym przypadku, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Klient zobowiązany jest odesłać zakupione Produkty, co do których następuje odstąpienie od Umowy (na adres pocztowy: Agmet Mateusz Gierczyk, ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniony zostanie inny sposób płatności. 
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Klient może również dokonać zwrotu Produktów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie Produktów do siedziby Sprzedawcy.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może wyrazić zgodę na odstąpienie od Umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionych Produktów po rozpatrzeniu zgłoszenia Klienta. Decyzja powyższa ma charakter uznaniowy, co oznacza, że uprawnienie do wyrażenia zgody na odstąpienie od Umowy przez Klienta, niebędącego Konsumentem nie stwarza po jego stronie żadnych roszczeń.

VIII.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem są odpowiednio oznaczone Produkty wyprzedażowe.
 2. W przypadku wszelkich wad Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków wynikających z rękojmi za wady. 
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym należy składać drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym (pobranym ze strony Sklepu Internetowego) i dowodem zakupu,  na adres Agmet Mateusz Gierczyk, ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław. 
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową. 
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu. 
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. 
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca usunie wadę lub wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. 
 8. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty odpowiadającej wartości wadliwego Produktów.  Sprzedawca w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy kupującemu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

IX.    GWARANCJA

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie odstępstwa od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w druku gwarancji.
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – reklamację można skierować bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sprzedawca może być wyłącznie pośrednikiem przekazującym reklamację (Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy);
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady – reklamację należy złożyć stosownie do postanowień Regulaminu.

X.    INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep Internetowy świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 • Umożliwianie zawieranie drogą elektroniczną Umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia,
 • Umożliwienie zakładania Konta w Sklepie Internetowym.

Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i  na zasadach określonych w Regulaminie. Klient uprawniony jest do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1 pkt b powyżej. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadania przez Klienta urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (np. typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Agmet Mateusz Gierczyk, ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres gierczyk@agmet.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W odpowiedzi Sklep Internetowy wskaże czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z  uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w ustępie 8, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. W przypadku uznania reklamacji, Sklep Internetowy niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XI.    PLIKI „COOKIES”

 1. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego, w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”).
 2. Pliki „cookies” są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera lub na karcie pamięci smartfona). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 3. Pliki „cookies” nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep internetowy usług, lecz są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu Internetowego. 
 4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Klient może określić warunki korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep Internetowy z plików „cookies” poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Intenetowym.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” mają znaczenie dla wyrażenia zgody na korzystanie z plików „cookies” przez Sklep Internetowy. Zgoda może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies”.
 6. Sklep Internetowy może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • prawidłowego działania Sklepu Internetowego;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • tworzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta lub w procesie składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. 
 3. Podając swoje dane osobowe za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z zawieraniem Umów, których stroną jest Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Gierczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agmet Mateusz Gierczyk, z siedzibą we Wrocławiu 51-215, ul. Zatorska 36, NIP 895 187 78 76, REGON: 362458804.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Klient może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: gierczyk@agmet.com.pl lub listownie Agmet Mateusz Gierczyk, z siedzibą we Wrocławiu 51-215, ul. Zatorska 36 lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.
 8. Wszelkie dane osobowe podane przez Klientów nie będą udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może skorzystać m.in. z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
 • zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. www.wiih.org.pl/) lub wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://wiih.ibip.wroc.pl);
 • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://bip.um.wroc.pl/artykul/228/3123/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich  starań aby spory wynikłe na tle zawieranych umów  rozwiązywane były na drodze polubownej. Jeśli strony nie rozwiążą sporu polubownie w terminie 30 dni od daty jego powstania, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny. W  przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, spory te podlegają właściwości sądów ogólnie właściwych zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. W  przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem, spory te podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu można kierować drogą mailową na adres: gierczyk@agmet.com.pl Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  Sklep Internetowy uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu Internetowego na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klientom posiadającym Konto zmieniony tekst Regulaminu zostanie wysłany na wskazany adres poczty elektronicznej. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.   Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Załączniki: